Witaj na stronie poświęconej metodzie nauczania WebQuest.

Dowiedz się czym jest WebQuest.

Sprawdź jak prosto i szybko jest wygenerować własny szablon WebQuest!

WebQuest Generator

Czym jest WebQuest

"WebQuest jest do działalność badawcza, w której większość informacji wykorzystanych przez ucznia pochodzi z Internetu. Jest to metoda, którą zaprojektowano tak, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji" - Bernie Dodge, jeden z twórców metody WebQuest

Struktura WebQuest

WebQuest Generator

Aplikacja ta powstała z myślą o osobach, które chcą tworzyć WebQuest w postaci strony internetowej, w sposób szybki, przejrzysty i prosty.

Sprawdź jak prosto tworzyć szablon klikając na poniższy przycisk

więcej...
alternatywny tekst

Struktura WebQuest

powinien być interesujący, inspirujący, intrygujący i zachęcający do realizacji.

przedstawia główny problem rozpatrywanego tematu, dostarcza niezbędnych informacji kontekstowych dotyczących tła i uwarunkowań stawianego problemu w taki sposób, aby angażować wśród uczących się różne sposoby myślenia. Musi motywować do działania. Opisuje efekty pracy nad projektem, treści programowe jakie będą realizowane (odniesienie do podstawy programowej), konkretne standardy wymagań egzaminacyjnych, które będą realizowane w projekcie. Zawiera opis umiejętności uczniów jakie powinni posiąść przed przystąpieniem do realizacji projektu

wyjaśnia rolę i aktywność uczniów oraz opisuje oczekiwania nauczającego. Powinno być interesujące i wykonywalne. Powinno opisywać: potrzebne narzędzia do realizacji zadania, wymaganą aktywność uczniów, sugerować formę przedstawienia końcowego rezultatu realizowanego zadania. Realizowane mogą być zadania różnego typu np.: kompilacyjne, detektywistyczne, zreferowania, dziennikarskie, projektowania, kreatywnego produktu, budowania konsensusu, perswazji, samopoznania, analityczne, opiniotwórcze, prac badawczych itp.

określa w przejrzysty sposób kolejne kroki, które pozwolą uczącym się zrealizować zadanie z pozytywnym skutkiem zgodne z wytyczoną ścieżką:

- dzieli zadanie główne na kilka części

- określa zasady podziału ról i zadań poszczególnych członków zespołu

- opisuje role do odegrania i perspektywy do przyjęcia przez uczących się

- o określa produkt końcowy

wskazane jest, aby WQ zawierał listę źródeł informacji ułatwiających uczącym się wykonanie stawianych im zadań.

pozwala ocenić zaangażowanie i osiągnięcia uczących się, wartościować wytwory studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego zadania, a także ustalić ostateczną ocenę.

podsumowanie efektów pracy uczniów. Złożenie ich osiągnięć i wniosków w całościowe podsumowanie opracowywanego tematu. Powinno zachęcić do refleksji, dalszych działań, przedsięwzięć, rozszerzania i pogłębiania wiedzy. Może też kończyć się stawianym pytaniem.

ten komponent powinien zawierać wskazówki dla nauczycieli, którzy zamierzają wykorzystać WebQuest, tj.:

- informacje o grupie docelowej

- dziedzinę WebQuest

- przyjęte standardy realizacji

- refleksje nauczyciela po realizacji

- przykładowe efekty pracy uczniów


WebQuest Generator

interfejs generatora:

wybór koloru tła:

wybór koloru czcionki:

wybór stylu czcionki:

podgląd generowanej strony:

zapis generowanej strony:

Generator: WebQuest Generator został stworzony w oparciu o technologie AngularJS, a także z wykorzystaniem narzędzi:

- textAngular

- FileSaver.js