EURAXESS - granty i stypendia, 2016:
lista aktualnych oferty grantów i stypendiów:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Granty-i-stypendia_styczen-2016.pdf
PRAXIS
Trwa nabór wniosków do programu PRAXIS. Jego celem jest umożliwienie podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie - LINK

Skrzydlate studia - system doradztwa stypendialnego
Adresatami ofert są zarówno młodzi, jak i doświadczeni naukowcy - LINK

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Białymstoku
GPI Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku - LINK

Nabór wniosków w konkursie programu Lider - program Lider ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji młodych naukowców w planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.

link: www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-v-edycja/


Konkurs na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców - do 31 marca 2014 r. można składać wnioski w ramach IX edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

link: www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/stypendia-naukowe-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-wnioski-w-roku-2014-ix-edycja-konkursu.html


Audycje Radiowe - Program Ramowy HORYZONT 2020 - Goście Radia Akadera opowiadają o mariażu nauki z przemysłem i o tym, gdzie szukać pieniędzy na rozwój technologii. Dowiecie się też jak rozwijać swoją karierę naukową, tak, aby osiągnęła ona światowy poziom.

link: akadera.bialystok.pl/category/audycje/horyzont-2020/


Euraxess Poland - baza ofert stypendialnych dla nauk matematyczno-przyrodniczych

link: www.euraxess.pl


Stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta

link: www.humboldt-foundation.de


Staże międzynarodowe

link: www.utp.edu.pl


Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) - informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże naukowe oraz kursy językowe w niektórych z 38 krajów świata

Więcej informacji: www.buwiwm.edu.pl


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Więcej informacji: www.fnp.org.pl


Fundusz stypendialny w ramach "Mechanizmu Norweskiego"

Więcej informacji: www.fss.org.pl oraz www.eeagrants.org


Nemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

link: www.daad.pl

Więcej informacji: Tu oraz Tu


Leibniz-DAAD Research Fellowships

Więcej informacji : www.daad.de

 


Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

Więcej informacji: www.dfg.de


Fundacja Fritz Thyssen

Więcej informacji: www.fritz-thyssen-stiftung.de


Instytut Szwedzki - the Visby Program

Więcej informacji: www.studyinsweden.se


Stypendia Ambasady Francuskiej

Więcej informacji: www.ambafrance-pl.org


Wyszehradzki Międzynarodowy Fundusz Stypendialny

Więcej informacji: www.visegradfund.org


Fundacja Kościuszkowska

Więcej informacji: www.thekf.org 


Science and Technology Fellowship Programme in China (STF CHINA)

Więcej informacji: www.euchinastf.eu


LLP-Erasmus – studia i staże

link: www.utp.edu.pl

link: wykaz umów bilateralnych


Leonardo da Vinci

link: http://www.leonardo.org.pl/aktualnosci-programowe/oferty-stazy


Narodowe Centrum Nauki

link: http://www.ncn.gov.pl


UNESCO

Informacje o stażach znajdują się na stronie: http://www.unesco.pl


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Więcej informacji: www.gfps.pl


Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: nabór na projekty dotyczące współpracy instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Operatora: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - www.frse.org.pl.

Stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - GRANTY

Horyzont 2020 Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji, szczegóły: (PDF)  

 

2008-2020   © Instytut Informatyki UwB