Założenia ogólne - charakterystyka studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 430 godzin zajęć, w tym dydaktykę informatyki i zajęć komputerowych oraz praktyki zawodowe.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, technologii informacyjnej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki, technologii informacyjnej i zajęć komputerowych jako kolejnego przedmiotu. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole (podstawowej – II etap edukacyjny (klasy IV-VI) oraz nauczania informatyki, w gimnazjum, i szkołach ponadgimnazjnych).

Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów magisterskich na kierunku innym niż informatyka.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Więcej informacji w dziale Rekrutacja
Bezpośredni link do rekrutacji: https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_MII_SPIDN

2008-2017   © Instytut Informatyki UwB